Den  1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Fyra av de 54 artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och brukar kallas för  barnkonventionens grundprinciper:

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Handbok för idrottsledare